Connect with us

Aktualności

Windykator a komornik – czym się rożnią te dwa zawody?

komornik3

Dług na rynku finansowym jest zjawiskiem powszechnym. W przypadku, gdy dłużnik nie wywiązuje się z jego spłaty, wspomaganie poboru środków przez wierzyciela mogą objąć profesjonaliści będący przedstawicielami dwóch różnych zawodów – komorników i windykatorów. Choć łączy ich cel działania, czyli odzyskanie należności, różnią się przede wszystkim uprawnieniami oraz zasadami działania. W niniejszym artykule omówimy, jakie są różnice między tymi dwoma profesjami i kiedy do akcji wkracza windykator, a kiedy komornik.

Co może windykator – jakie ma uprawnienia?

Windykator to osoba lub firma specjalizująca się w odzyskiwaniu należności. Działają na zlecenie wierzycielów, tzn. osób lub instytucji mających do odzyskania dług. Windykatorzy nie są funkcjonariuszami publicznymi, ale pracownikami prywatnymi. Z tego względu ich uprawnienia są ograniczone i nie mogą polegać na stosowaniu przymusu czy egzekwowaniu długu w sposób ingerujący w prawa dłużnika.

Windykatorzy mogą:

 • przeprowadzać negocjacje w celu ustalenia sposobu spłaty długu,
 • rozpowszechniać informacje o zadłużeniu dłużnika, o ile nie naruszają jego praw osobistych,
 • prowadzić monitoring finansowy dłużnika,
 • prowadzić wystąpienia postępowania sądowego przeciwko dłużnikowi, jeżeli inicjatywa wywodzi się od wierzyciela.

Warto pamiętać, że windykator nie ma prawa przekraczać próg mieszkania dłużnika bez jego zgody, grozić mu czy stosować siły w celu odzyskania długu.

komornik3

Co może komornik?

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa na podstawie swoich kompetencji wynikających z przepisów prawa. Podstawowym zadaniem komornika jest przeprowadzenie egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego, którym może być wyrok sądu, nakaz sądowy czy inny akt prawny o mocy egzekucyjnej.

W przeciwieństwie do windykatorów, komornicy mają szerokie uprawnienia, które obejmują m.in.:

  • prace egzekucyjne polegające na zajęciu wynagrodzenia, konta bankowego, nieruchomości czy ruchomości,
  • przymusowe eksmisje,
  • nakładanie kar ograniczeń w celu zmuszenia dłużnika do wywiązania się z zobowiązań wynikających z tytułu wykonawczego,
  • szacowanie wartości majątkowej przedmiotów egzekucji

.

Należy pamiętać, że komornik działa zawsze na podstawie nakazu sądu i jest obowiązany działać zgodnie z przepisami prawa.

Kiedy może przyjść windykator, a kiedy komornik?

Windykacja może być rozpoczęta przez windykatora na wcześniejszym etapie niż egzekucja przez komornika. Jest związana z działaniami prewencyjnymi, których celem jest zapobieganie niewywiązania dłużnika z zobowiązań majątkowych. Windykator może wystąpić do dłużnika z wezwaniem do zapłaty zadłużenia, ostrzeżeniem o ewentualnych negatywnych konsekwencjach prawnych czy wezwaniem do podpisania umowy uregulowania długu.

Komornik wchodzi do akcji, gdy dłużnik nie wywiązuje się z zobowiązań i przekroczone zostało maksimum czasu, który mógłby wykorzystać windykator. Wówczas wierzyciel może wystąpić do sądu o wydanie tytułu wykonawczego, na podstawie którego komornik będzie mógł przeprowadzić egzekucję oraz odzyskać należność.

Jak wygląda współpraca między windykatorami a komornikami?

Windykatorzy i komornicy mogą współpracować ze sobą w odniesieniu do egzekwowania należności. W sytuacji, gdy działania windykacyjne nie przyniosą pozytywnych rezultatów, wierzyciel może skierować sprawę do sądu, a następnie do komornika. W praktyce zdarza się również, że windykator, który nie jest w stanie samodzielnie odzyskać pieniędzy, może wystąpić do komornika będącego wierzycielem, który podejmie dalsze kroki prawne.

Windykacja przeprowadzona przez windykatora może być także etapem przygotowawczym do egzekucji przez komornika. Wówczas rola windykatora polega na opracowaniu strategii oraz zgromadzeniu niezbędnych informacji o majątku dłużnika, które będą użyteczne w przyszłości dla komornika.

Podsumowanie

Windykatorzy i komornicy odgrywają kluczową rolę w procesie odzyskiwania należności. Należy jednak pamiętać, że różnią się od siebie uprawnieniami oraz zasadami działania. Windykatorzy działają na wcześniejszym etapie niż komornicy i nie mogą stosować przymusu ani części kar względem dłużnika. Zarówno jedni, jak i drudzy mają swoje niezastąpione i korzystne dla wierzycieli cechy – dlatego też na rynku finansowym istnieje duża przestrzeń dla współpracy między tymi zawodami.

R E K L A M A

PARKERSKLEP.COM - Sklep Parker

Sklep ParkerR E K L A M A

Sklep Waterman

Sklep WatermanTrending