Connect with us

Aktualności

Windykacja, a egzekucja komornicza – czym to się różni?

windykator

Wstęp: Windykacja długów oraz egzekucja komornicza to tematy, które budzą wiele pytań i wątpliwości, szczególnie wśród dłużników. W poniższym artykule postaramy się wyjaśnić różnice między tymi dwiema formami odzyskiwania należności, a także przybliżyć zasady działania instytucji komorniczych oraz różne rodzaje egzekucji komorniczych.

Egzekucja komornicza alimentów – jak działa?

Egzekucja komornicza alimentów to jeden z rodzajów wykonywania tytułu wykonawczego przez komornika sądowego. W przypadku nieuiszczenia alimentów przez dłużnika, wierzyciel (czyli osoba, której należą się alimenty) może złożyć wniosek do sądu o wszczęcie egzekucji, podając wszelkie niezbędne informacje dotyczące dłużnika oraz obowiązku alimentacyjnego.

Komornik, po otrzymaniu tytułu wykonawczego, przystępuje do jego realizacji, czyli zajęcia wynagrodzenia, świadczeń z ZUS, a nawet środków zgromadzonych na rachunku bankowym dłużnika. Ważne jest, aby pamiętać, że komornik może zająć tylko taką część wynagrodzenia, jaką stanowi wolna od egzekucji świadczenia alimentacyjne.

windykator

W jaki sposób działa egzekucja komornicza z nieruchomości?

Egzekucja komornicza z nieruchomości polega na zajęciu przez komornika należących do dłużnika nieruchomości, mających na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela. W praktyce oznacza to przeprowadzenie licytacji komorniczej nieruchomości, a następnie przekazanie uzyskanych środków wierzycielowi.

Przed przystąpieniem do egzekucji z nieruchomości komornik dokonuje jej szacowania oraz sporządza protokół szacowania. Wartość nieruchomości ustalona w protokole szacowania stanowi cenę wywoławczą podczas przeprowadzanej licytacji.

W momencie przystąpienia do licytacji, wszyscy uczestnicy mają możliwość złożenia swoich ofert na zakup nieruchomości. Po zakupie przez uczestnika licytacji, który zaoferował największą kwotę, nabywca zobowiązany jest do uiszczenia pełnej ceny zakupu, która zostanie przekazana wierzycielowi.

Egzekucja komornicza przedawnienie – kiedy i dlaczego następuje?

Egzekucja komornicza może być przedawniona ze względu na upływ czasu określonego dla realizacji tytułu wykonawczego. W przypadku wyroku sądowego, termin na złożenie wniosku o egzekucję wynosi 10 lat od dnia, w którym wyrok stał się prawomocny. Gdy mowa o innym tytule wykonawczym, np. ugodzie zawartej przed sądem, termin ten wynosi również 10 lat od dnia zasądzenia.

W przypadku, gdy upływa okres przedawnienia egzekucji komorniczej, dłużnik może być zwolniony z obowiązku spłaty długu, jednak odstąpienie od egzekucji przez komornika nie oznacza automatycznego umorzenia długu. W takiej sytuacji wierzyciel może żądać spłaty długu tylko na drodze sądowej.

Windykacja długów jako alternatywa dla egzekucji komorniczej

Windykacja długów to proces odzyskiwania należności przez wierzyciela bez udziału komornika. Polega na podejmowaniu przez wierzyciela lub przez podmioty specjalizujące się w windykacji, działań mających na celu nakłonienie dłużnika do dobrowolnej spłaty długu.

Działania windykacyjne mają charakter przede wszystkim negocjacji i uświadamiania dłużnikowi konsekwencji związanych z niewywiązaniem się z zobowiązań. Można tu wymienić przypominanie o terminach płatności, wysyłanie monitów czy prowadzenie rozmów telefonicznych.

Zastosowanie działań windykacyjnych w miejsce egzekucji komorniczej

Windykacja może być z powodzeniem stosowana jako alternatywa dla egzekucji komorniczej, gdyż jest mniej inwazyjna i daje większe możliwości negocjacji w sprawie spłaty długu.

Dłużnik, który współpracuje z wierzycielem w trakcie prowadzenia windykacji, może np. starać się o rozłożenie długu na mniejsze raty, co ułatwi terminowe spłacanie zobowiązania.

Dodatkowo, działania windykacyjne nie są obarczone takimi kosztami jak egzekucja komornicza, która może generować dla dłużnika szereg dodatkowych opłat i kosztów związanych z prowadzeniem egzekucji przez komornika.

W omawianym artykule przedstawiliśmy różnice pomiędzy windykacją długów a egzekucją komorniczą, a także omówiliśmy poszczególne rodzaje egzekucji komorniczych. Warto zwrócić uwagę, że najlepszym sposobem na uniknięcie egzekucji komorniczej jest terminowe wywiązanie się z zobowiązań finansowych oraz aktywne działanie na rzecz rozwiązania sytuacji zadłużenia. Gdy jednak dojdzie do konieczności wyboru między windykacją a egzekucją, warto wziąć pod uwagę powyższe informacje oraz zastanowić się, która z tych opcji lepiej sprawdzi się w danej sytuacji.

R E K L A M A

PARKERSKLEP.COM - Sklep Parker

Sklep ParkerR E K L A M A

Sklep Waterman

Sklep WatermanR E K L A M A

Przychodnia weterynaryjna MEDVET

MEDVETTrending