Connect with us

Aktualności

Kim jest komornik sądowy, w jaki sposób działa?

komornik

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób boryka się z problemem niewypłacalności oraz zadłużenia na różnych płaszczyznach. Długów coraz trudniej się uniknąć – zazwyczaj chodzi o zaległość z tytułu kredytu, alimentów czy przeterminowanych rachunków, lecz to dopiero początek kłopotów zadłużonego. Gdy dłużnik nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań, wówczas może on zostać skierowany do komornika sądowego. W naszym artykule dowiesz się, kim właściwie jest komornik sądowy, jakie są jego uprawnienia i jak postępować, aby efektywnie dogadać się z tą instytucją.

Jak działa komornik sądowy?

Komornik sądowy to osoba, która wykonuje zawód publiczny na podstawie przepisów prawa oraz na rzecz osób prawnych i fizycznych. Jego głównym zadaniem jest egzekwowanie świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych wynikających z orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych wydanych przez sądy, a także innych dokumentów przewidzianych przepisami prawa. Jest to osoba, z którą można się łatwo zadłużyć, ale trudniej dogadać.

komornik

Jakie są uprawnienia komornika sądowego?

Komornik sądowy posiada szeroki zakres uprawnień, które pozwala mu na przeprowadzenie egzekucji i dochodzenie sprawiedliwości. W skrócie, uprawnienia komornika sądowego obejmują między innymi:

  • przeprowadzenie egzekucji na rzecz wierzyciela,
  • dochodzenie świadczeń na rzecz dłużnika,
  • dochodzenie świadczeń na rzecz osoby, na której ciąży obowiązek świadczenia,
  • dochodzenie świadczeń na rzecz osób uprawnionych do otrzymania alimentów,
  • prowadzenie egzekucji z mienia ruchomego dłużnika,
  • prowadzenie egzekucji z nieruchomości dłużnika,
  • przeprowadzanie licytacji,
  • zgromadzenie i prowadzenie postępowania mającego na celu zabezpieczenie mienia,
  • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami sądowymi i komorniczymi.

komornik sądowy co robi

Po otrzymaniu przez komornika sądowego dokumentu, który jest podstawą do wszczęcia egzekucji, komornik będzie działał w celu odzyskania świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz wierzyciela. W praktyce oznacza to między innymi: wzywanie dłużnika do dobrowolnego wykonania świadczenia, prowadzenie postępowania egzekucyjnego, zajmowanie mienia ruchomego i nieruchomości dłużnika, przeprowadzanie licytacji mienia czy zabezpieczanie majątku dłużnika.

Komornik sądowy – jak się dogadać?

W sytuacji, gdy zostajemy wezwani do komornika sądowego w związku z zadłużeniem, warto wiedzieć, że możemy i powinniśmy próbować podjąć rozmowy z komornikiem. W praktyce oznacza to:

1. Próba zawarcia ugody z wierzycielem – gdy widzimy, że nie jesteśmy w stanie spłacić długu w terminie, warto spróbować porozumieć się z wierzycielem i proponować nowe warunki, np. instalmenty czy zmianę wysokości należności.

2. Szukanie porozumienia z komornikiem – należy przedstawić swoją sytuację finansową komornikowi, np. poprzez przekazanie dokumentacji potwierdzającej nasze dochody, wydatki i zobowiązania, a następnie razem z nim ustalić nowe warunki spłaty zadłużenia.

3. Staranie się o zawieszenie egzekucji – można również spróbować skierować wniosek do sądu o zawieszenie egzekucji komorniczej ze względu na trudną sytuację finansową czy zdrowotną. Biorąc pod uwagę konkretne przesłanki, sąd może uwzględnić nasz wniosek.

Ważne jest, aby pamiętać, że komornik sądowy wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa, jednak jednocześnie nie jest naszym wrogiem, a dopiero skutkiem naszych problemów finansowych. Starając się nawiązać z nim dialog, może uda nam się znaleźć korzystne dla obu stron rozwiązanie.

Podsumowanie

Komornik sądowy jest instytucją, która strzeże porządku prawnego i pomaga wierzycielom odzyskać należności. Dłużników będących pod presją egzekucji komorniczej zachęcamy do rozmów z komornikiem, dzięki którym istnieje szansa na dogadanie się i ustalenie nowych, korzystniejszych warunków spłaty zadłużenia. Ważne jednak, by pamiętać, że komornik jest reprezentantem prawa, z którego obowiązkiem jest egzekwowanie należności zgodnie z przepisami.

Źródła:
[1] Komornik sądowy: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000298
[2] Zawieszenie egzekucji: https://www.lexlege.pl/cygwariack/2021/kodeks-postepowania-cywilnego-artykul-730/

R E K L A M A

PARKERSKLEP.COM - Sklep Parker

Sklep ParkerR E K L A M A

Sklep Waterman

Sklep WatermanR E K L A M A

Przychodnia weterynaryjna MEDVET

MEDVETTrending